Saturday, 15/08/2020 - 14:55|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Nguyễn Huệ

Kế hoạch năm học 2019-2020

PHÒNG GDĐT TP CHÂU ĐỐC

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN HUỆ

 

Số:126 /KH-TH.NH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

  Châu Phú A, ngày  06 tháng  9  năm  2019

 

 

 

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019-2020

 

 

Căn cứ Hướng dẫn số 624/HD-PGDĐT ngày 26/8/2019 của Phòng GD&ĐT thành phố Châu Đốc về việc hướng nhiệm vụ cấp tiểu học năm học 2019– 2020;

Căn cứ vào yêu cầu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ các Nghị quyết và các Chỉ thị Đảng Ủy, UBND Phường Châu Phú A;

Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị và phát huy những thành tựu đạt được trong năm học vừa qua, Trường Tiểu học Nguyễn Huệ đề ra nhiệm vụ năm học 2019-2020 cụ thể như sau:

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH

I. Kết quả đạt được của năm học 2018-2019

- Huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1:     317/232       HS; tỷ lệ: 136,64 %

- Hoàn thành chương trình lớp học: 1234/1245 HS; tỷ lệ: 99,11%

- Trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học: 268/268     HS; tỷ lệ : 100 %

- Học sinh bỏ học: 01/1245  HS; tỷ lệ : 0,08 %

- Hiệu quả đào tạo sau 5 năm: 249/250       HS; tỷ lệ :  99,60 %

- GVDG cấp trường : 38 GV; GVCN cấp trường: 34 GV.

- Danh hiệu thi đua cuối năm học của trường: Tập thể lao động xuất sắc.

II. Số liệu năm học 2019-2020

            1. Học sinh:

- Tổng số: 34   lớp; 1218  HS,  599  nữ. Chia ra:

Khối

Số lớp

Số học sinh

Kế hoạch

Thực hiện

Kế hoạch

Thực hiện

Nữ

Tỷ lệ

1

6

7

208

250

133

120,19

2

9

9

317

316

144

99,68

3

7

7

232

227

112

97,84

4

5

5

175

173

89

98,85

5

7

6

255

252

121

98,82

Tổng cộng

34

34

1187

1218

599

107,91

- Bình quân số HS/lớp: 1218/34 => 36 HS/lớp.

2. Cán bộ, giáo viên và nhân viên:

            - Tổng số CBGVNV: 54 / 41 Nữ, Trong đó:

     

TT

Chức danh

Tổng số

Nữ

Kiêm nhiệm

1

CBQL

3

3

 

 

Hiệu trưởng

1

1

 

 

Phó Hiệu trưởng

2

2

 

2

Giáo viên

45

34

 

 

GVDL

34

31

 

 

GVTA

4

3

 

 

GVÂN

1

 

 

 

GVTD

2

 

 

 

GVMT

2

 

 

 

GV Tin học

1

 

 

 

TPTĐ

0

 

 

 

GV (Biệt phái)

1

 

 

3

Nhân viên

6

4

 

 

VT-TQ

1

 

 

 

TV-TB

1

1

 

 

Kế toán

1

1

 

 

Y tế Nha

1

 

 

 

Bảo vệ

2

2

 

- Bình quân GV/lớp: 45/34 => 1,32

(Phụ lục bảng phân công CBGVNV)

            3. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

- Tỷ lệ phòng học/lớp: 34/34 => 100%

Liệt kê tên các phòng chức năng của trường: Phòng Tin học, Anh Văn, Thư viện – Thiết bị, phòng đọc GV, Nha học đường, phòng GV chuyên, phòng Đoàn Đội, phòng truyền thống.

            (Phụ lục Sơ đồ bố trí phòng học, phòng chức năng…)

- Thiết bị dạy học tối thiểu đảm bảo đủ theo quy định.

- Đầu năm học, nhà trường phát động mỗi tổ tự làm 01 đồ dùng dạy học để dự thi và khuyến khích thực hiện thêm các đồ dùng để phục vụ cho công tác giảng dạy.

III. Thuận lợi, khó khăn

            1. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền địa phương trong công tác vận động học sinh ra lớp và giữ an ninh trật tự xung quanh trường.

- Trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn luôn được sự chỉ đạo sâu sát của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Đội ngũ giáo viên của trường nhiệt tình trong công tác, có tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn vững ng, đoàn kết, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Được sự hỗ trợ nhiệt tình của Ban Đại diện CMHS và các mạnh thường quân và Hội khuyến học Phường, Thành phố trong việc hỗ trợ HS có hoàn cảnh khó khăn “Tiếp bước đến trường” vào đầu năm học mới, không để HS thiếu dụng cụ học tập mà không đến trường.

            2. Khó khăn:

- Do tình hình nhập hộ vào địa bàn phát sinh đông nên số lớp đã vượt mức qui định chuẩn 34/30 lớp. Sĩ số trên mỗi lớp bình quân 36.76 HS/ lớp.

- Một số HS gia đình khó khăn không được phụ huynh quan tâm động viên học tập, ngoài buổi học phải phụ giúp gia đình thường xao lãng việc học, đế́n lớp chưa đều …. nên chất lượng học tập không đồng đều và công tác duy trì sĩ số còn khó khăn.

B. NHIỆM VỤ CHUNG

Các nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục cần thực hiện trong năm học.

Các nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục địa phương.

- Năm học 2019-2020 tiếp tục tiếp đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo”;

- Tiếp tục duy trì và các tiêu chí xây dựng “Môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường”; thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua dạy tốt học tốt; tự chủ trong việc thực thực hiện kế hoạch dạy học, trong soạn giảng các môn học và các hoạt động giáo dục. Qua đó thực hiện phương châm “Dạy chữ – Dạy người”, cùng phong trào thi đua “Dạy tốt học tốtgóp phần vào việc giáo dục toàn diện học sinh.

- Thực  hiện nâng cao trình độ chuẩn của đội ngũ CB-CC trong nhà trường tiến đến đạt chuẩn quốc gia theo Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT.

- Xây dựng đội ngũ nhà giáo có năng lực và phẩm chất đạo đức; xây dựng các tiêu chí thi đua, đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý giáo dục.

- Tập thể sư phạm trường tích cực giảng dạy và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tham gia tốt các chuyên đề bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao chất lượng dạy học do ngành tổ chức.

- Công tác dạy và học ngày càng đi vào nề nếp. Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Thực hiện đầy đủ chương trình theo chuẩn kiến thức kỹ năng quy định.

- Tập thể tích cực thực hiện đầy đủ các tiêu chí và đạt danh hiệu cơ quan văn hoá năm 2018. Đồng thời thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động, chủ trương lớn của ngành.

C. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

I. Thực hiện Chương trình giáo dục

1. Thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục

Các hoạt động giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh:

- Các hoạt động giáo dục phù hợp với nhu cầu của học sinh và điều kiện của nhà trường, địa phương; đảm bảo tính chủ động, linh hoạt của nhà trường…

+ Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trên cơ sở đảm bảo mục tiêu của giáo dục tiểu học, các trường chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh:

+ Thực hiện nghiêm túc Công văn số 68/BGDĐT-GDTrH ngày 07/01/2014 của Bộ GDĐT về việc Chấn chỉnh lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường, đồng thời khuyến khích giáo viên sử dụng hồ sơ, sổ sách điện tử.

+ Thực hiện việc dạy và học theo “ Mẫu chữ viết trong trường tiểu học “ ban hành kèm theo Quyết định số 31/2002/QĐ- BGDĐT ngày 14/6/2002 và hướng dẫn số 5150/TH ngày 17/6/2002 về việc dạy và học viết chữ ở tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thể hiện ở các vở Tập viết lớp 1, 2, 3 hiện hành. Tổ chức kỳ thi GV, học sinh “Viết đúng, viết đẹp” cấp trường (Học sinh từ khối 1 đến khối 5).

+ Tiếp tục triển khai Kế hoạch hành động số 495/KH-UBND ngày 22/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

+ Tiếp tục thực hiện dạy học Mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch tại trường.

+ Tiếp tục triển khai phương pháp “Bàn tay nặn bột” theo Thông báo kết luận của Thứ trưởng tại Hội nghị đánh giá 5 năm triển khai phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong trường phổ thông đối với môn TNXH khối 1, 2, 3 và môn Khoa học lớp 4, 5.

+ Tiếp tục chỉ đạo việc quản lý, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh; điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp đặc điểm tâm sinh lý học sinh tiểu học; tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống; đổi mới phương pháp dạy, phương pháp học và thực hiện tốt đổi mới đánh giá học sinh tiểu học; tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; bảo đảm các điều kiện và triển khai dạy học ngoại ngữ theo chương trình mới; duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học; đẩy mạnh xây dựng trường chuẩn quốc gia và tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

- Khuyến khích sự sáng tạo và đề cao trách nhiệm của giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục. Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý theo hướng tăng cường phân cấp quản lý, thực hiện quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường, trách nhiệm giải trình của đơn vị, cá nhân thực hiện nhiệm vụ và chức năng giám sát của xã hội, kiểm tra của cấp trên. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý.

- Thời khóa biểu (phụ lục kèm theo)

2. Ðổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và đánh giá học sinh tiểu học

a) Đổi mới phương pháp dạy học

+ Dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình và đổi mới phương pháp dạy học: Vận dụng phân hóa phù hợp với đối tượng học sinh trên cơ sở bảo đảm chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình, đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học.

+ Đổi mới phương pháp giảng dạy, sử dụng tích cực và có hiệu quả các phương tiện dạy học sẵn có, đồng thời phải đầu tư làm thêm ĐDDH.

+ Đổi mới phương pháp dạy học đạo đức theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh kết hợp với Đoàn, Đội, Ban HĐGDNGLL, GVCN tổ chức tốt các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt Đoàn Đội, sinh hoạt chủ nhiệm cũng như nội dung hình thức giáo dục sinh hoạt NGLL để giáo dục học sinh.

+ Biểu dương kịp thời các gương: “Người tốt, việc tốt” để các em noi theo đồng thời cũng phê bình các thói quen xấu để các em rèn luyện, điều chỉnh hành vi đúng.

+ Tăng cường giáo dục kỹ năng sống, giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh, thân thiện, từng bước đẩy lùi những tệ nạn trong trường học, tình trạng bạo lực học đường.

+ Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng học sinh có năng khiếu để tạo nguồn kích thích học sinh học tập và dự thi học sinh các môn năng khiếu cấp Thành phố và cấp Tỉnh.

+ Tổ chức các hoạt động GDNGLL một cách phong phú, tạo cho học sinh có sân chơi bổ ích sau những giờ học căng thẳng, thu hút HS đến trường.

+ Bản thân mỗi thầy cô giáo luôn luôn là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

+ Kiên trì uốn nắn, giáo dục, rèn luyện cho học sinh, không được đánh mắng, sỉ nhục, trù dập, xua đuổi, đối xử phân biệt đối với học sinh, không đánh giá xếp loại học sinh một cách tùy tiện theo cảm tính.

+ Thực hiện tốt khâu kết hợp giáo dục đồng bộ giữa: “nhà trường – gia đình và xã hội” để phát hiện giáo dục sửa chữa kịp thời, ngăn chặn không để cho các hành vi không tốt xảy ra.

+ Điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp đặc điểm tâm sinh lý học sinh tiểu học; tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống; đổi mới phương pháp dạy, phương pháp học và thực hiện tốt đổi mới đánh giá học sinh tiểu học; tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; bảo đảm các điều kiện và triển khai dạy học ngoại ngữ theo chương trình mới; duy trì chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2.

+ Cải tiến phương pháp giảng dạy, dạy học phân hoá đối tượng theo phương pháp đổi mới lấy học sinh làm trung tâm, nâng cao chất lượng họp tổ chuyên môn, tham khảo thêm các tài liệu phục vụ cho chuyên môn nghiệp vụ cũng như chất lượng từng tiết học trên lớp, để tạo hứng thú cho học sinh yêu trường lớp, mến bạn bè, kính trọng thầy cô và ham thích đến trường.

b) Tổ chức các hoạt động dạy học (Dạy học tích hợp, lồng ghép các nội dung giáo dục: bảo vệ môi trường; bảo vệ tài nguyên, môi trường; sử dụng năng lượng tiết kiệm; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh; an ninh, quốc phòng...)

+ Tiếp tục thực hiện dạy học tích hợp, lồng ghép các nội dung giáo dục (bảo vệ môi trường; bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; quyền và bổn phận của trẻ em; bình đẳng giới; an toàn giao thông; phòng chống tai nạn thương tích; phòng chống HIV/AIDS; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh; an ninh, quốc phòng...) vào các môn học và hoạt động giáo dục. Việc tích hợp đảm bảo tính hợp lý, hiệu quả, không gây áp lực đối với học sinh và giáo viên.

c) Tổ chức các chuyên đề

* Tổ chức chuyên đề cấp tổ và cấp trường :

 

KHỐI

CHUYÊN ĐỀ TRƯỜNG

CHUYÊN ĐỀ TỔ

MỘT

1

6

HAI

1

8

BA

1

6

BỐN

1

4

NĂM

1

5

CẢ NĂM

5

29

 

 

HỌC KÌ

THÁNG

KHỐI

MÔN

CHUYÊN ĐỀ

GHI CHÚ

TỔ

TRƯỜNG

 

I

 

 

 

 

 

 

9

1

Học âm T1

x

 

 

1

Học âm (Ôn tập T1)

 

x

 

2

TNXH

 

x

 

2

Tập viết

x

 

 

3

Đạo đức

x

 

 

4

Toán

x

 

 

5

Đạo đức

x

 

 

10

1

Toán

x

 

 

1

Học vần T2

x

 

 

2

Kể chuyện

x

 

 

2

Tập làm văn

x

 

 

3

Tập làm văn

 

x

 

4

Đạo đức

 

x

 

5

Kể chuyện

x

 

 

5

Kĩ thuật

x

 

 

11

1

Đạo đức

x

 

 

2

Âm nhạc

x

 

 

3

Toán

x

 

 

4

Kĩ thuật

x

 

 

5

Địa lí

 

x

 

12

 

2

LTVC

x

 

 

2

Toán

x

 

 

3

Thủ công

x

 

 

3

LTVC

x

 

 

5

Khoa học

x

 

 

II

 

 

 

1

1

Thủ công

x

 

 

2

Chính tả

x

 

 

2

Đạo đức

x

 

 

3

TNXH

x

 

 

3

Tập đọc

 

 

 

4

Địa lí

x

 

 

5

Toán

x

 

 

2

 

 

1

TNXH

x

 

 

2

LTVC

x

 

 

d) Đổi mới đánh giá học sinh tiểu học

- Tiếp tục đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT và Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016. Thực hiện nghiêm túc các công văn hướng dẫn thực hiện Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT và Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016.

3. Dạy học tiếng Anh, tiếng Dân tộc và Tin học 

a) Dạy học tiếng Anh (Tên giáo trình, số lớp, học sinh, số tiết/tuần…)

+ Tổng số lớp học: 34 lớp. Tổng số học sinh: 1218 HS

+ Dạy học Tiếng Anh 02 tiết/ tuần đối với khối 1, 2.

+ Dạy học Tiếng Anh 04 tiết/ tuần ở khối lớp: 3, 4, 5.

+ Khối 1, 2: học sách My Phonics 1,2 của Nhà xuất bản Đại học sư phạm Thành Phố Hồ Chí Minh.

+ Khối 3, 4, 5: học sách Tiếng Anh lớp 3,4,5 của Bộ Giáo dục Đào tạo.

b) Dạy học môn Tin học:

+ Tiếp tục thực hiện tổ chức dạy học môn Tin học theo Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Giáo dục đối với trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và tăng cường dạy tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số

a) Học sinh khuyết tật học hòa nhập (Nếu có)

- Trường hiện có 06 HS có giấy bác sĩ xác định bệnh (nhưng trong đó chỉ mới có 02 hồ sơ được UBND phường xác nhận khuyết tật) học hòa nhập được lập hồ sơ học tập theo đúng quy định.

5. Các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; xây dựng, phát triển thư viện

- Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm

* Nội dung :

-Xây dựng kế hoạch HĐ.GDNGLL, theo sát từng chủ đề và rà soát với thực tiễn của đơn vị.

            - Phối kết hợp với các tổ chức đoàn thể xã hội tích cực xây dựng “Môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường”;  “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh”, cũng như  nhiệm vụ chung của năm học.

            - Đẩy mạnh công tác HĐ.GDNGLL.

            - Phối kết hợp với các tổ chức đoàn thể giáo dục cho học sinh các chủ đề, ý nghĩa  các ngày lễ, đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và của ngành.

* Chỉ tiêu :

- Tổ chức cho HS sinh hoạt, tham gia các trò chơi dân gian vào các ngày lễ lớn trong năm.

- Duy trì các hoạt động chăm sóc di tích lịch sử, các hoạt động học tập, tham quan ngoại khóa

* Biện pháp :

- Thành lập Ban HĐGDNGLL có phân công cụ thể từng thành viên trực tiếp phụ trách.

            - Tăng cường công tác GDNGLL, nâng cao chất lượng hoạt động của các thành viên một cách đều khắp.

            - Đẩy mạnh công tác tham mưu phối hợp vận động xã hội hóa giáo dục.

            - Tổ chức thực hiện thông qua các buổi ngoại khóa, sinh hoạt ngoài giờ và trong các ngày lễ, các buổi sinh hoạt Đội, sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt chủ nhiệm…

- Phát huy mô hình thư viện thân thiện... rèn thói quen đọc sách cho HS…

* Nội dung:

- Xây dựng kế hoạch mua sắm thêm về các loại sách nghiên cứu, tham khảo để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, nhằm phục vụ tốt cho công tác giảng dạy, mua sắm thêm trang thiết bị, đồ dùng dạy học phục vụ tốt cho việc đổi mới phương pháp giảng dạy và tích hợp, giáo dục kĩ năng cho học sinh.

- Bổ sung thêm các các loại sách tham khảo, sách chính trị, pháp luật phục vụ cho công tác giáo dục chính trị pháp luật, tranh truyện thiếu nhi, cổ tích cho học sinh…

- TV-TB chuẩn bị sách báo, tranh, ảnh, tài liệu phục vụ tốt cho CB, GV, CNV, HS tìm hiểu học tập ý nghĩa các ngày lễ lớn cũng như các vị lãnh tụ, các anh hùng liệt sĩ, các cuộc vận động của ngành, ôn tập kiểm tra và qua các phong trào.

* Chỉ tiêu :

- Phấn đấu đảm bảo đầu sách phục vụ cho GV và HS đúng theo Quyết định 01.

- Phát động phong trào tặng sách cho thư viện 2 lần/ năm.

- Mỗi khối lớp làm ít nhất 01 ĐDDH để dự thi cấp TP và cấp Tỉnh.

- Phấn đấu xây dựng Thư viện đạt chuẩn Quốc gia tiên tiến.

* Biện pháp :

- Khuyến khích CB, GV, CNV, HS tặng sách báo, tranh, truyện cho thư viện.

- Lên kế hoạch bổ sung thêm nguồn sách cho thư viện và sửa chữa, bổ sung trang thiết bị dạy học.

- Vận động giáo viên tự làm thêm ĐDDH để phục vụ giảng dạy và tham gia dự thi cấp TP và Tỉnh.

- Lên kế hoạch triển lãm sách báo, tranh, ảnh, tài liệu phục vụ cho các ngày lễ và sinh hoạt họp hội đồng trường, sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt chủ nhiệm, sinh hoạt Đoàn Đội, sinh hoạt ngoài giờ lên lớp, để CB, GV, CNV và học sinh đến thư viện tìm đọc.

- Nhận và phân phối đầy đủ, kịp thời các loại sách báo, thiết bị dạy học cho giáo viên để phục vụ tốt công tác giảng dạy.

6. Dạy học 2 buổi/ngày

* Dạy học 2 buổi/ngày (Số lớp, số HS từng khối, các giải pháp…)

- Toàn trường thực hiện dạy 2 buổi/ngày tất cả các khối lớp.

- Tổng số lớp học: 34 lớp. Tổng số học sinh: 1218/599 HS.

+ Khối 1: 250/133

+ Khối 2: 316/144

+ Khối 3: 227/112

+ Khối 4: 173/89

+ Khối 5: 252/121

* Các giải pháp:

- Trong dạy học luôn gắn liền với việc sử dụng thành thạo các phương tiện và thiết bị dạy học. Mỗi giáo viên phải biết tổ chức cho học sinh một môi trường hoạt động để trong đó có sự tương tác qua lại giữa tri thức sẵn có và phưong tiện học tập thì mới phát sinh được tri thức HS. Tổ chức hướng dẫn học sinh học tập bằng cách tự phát hiện khả năng của mình, tự tin và có niềm vui chủ động học tập sáng tạo, tư duy. Chú ý cải tiến phương pháp giảng dạy, nâng chất lượng từng giờ lên lớp, kết hợp các hoạt động ngoài giờ lên lớp tạo hứng thú để học sinh ham thích đến trường, đến lớp. Tăng cường công tác phụ đạo học sinh chưa hoàn thành để giúp các em nắm bắt kịp chương trình hầu giảm bớt tỉ lệ bỏ học.

- Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng học sinh chưa hoàn thành, một cách nghiêm túc theo nhóm, từng đối tượng cụ thể, học sinh chưa hoàn thành phần nào, bồi dưỡng ngay phần đó, khi đạt yêu cầu rồi mới tiến hành nâng cao lên.

- Điều chỉnh nội dung và yêu cầu các môn học và các hoạt động giáo dục một cách linh hoạt, đảm bảo tính vừa sức, phù hợp với đối tượng học sinh, thời gian thực tế và điều kiện dạy học của từng lớp trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh.

- Tăng cường các hoạt động thực hành vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, chú trọng giáo dục đạo đức/giá trị sống, rèn luyện kĩ năng sống, hiểu biết xã hội cho học sinh.

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo, hạ thấp tỷ lệ lưu ban bỏ học một cách trung thực không chạy theo bệnh thành tích.

- Phương pháp áp dụng trong các tiết học cần nhẹ nhàng, tự nhiên, hiệu quả. Dành nhiều thời gian cho luyện tập thực hành, rèn kĩ năng tự học cho học sinh.

- Đặc biệt quan tâm đối tượng học sinh chưa hoàn thành; bồi dưỡng nâng chất lượng học sinh. Không để tình trạng “Học sinh bên lề lớp học”.

7. Đổi mới công tác quản lí và phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục tiểu học

a) Đổi mới công tác quản lí giáo dục: Phân công CBGVNV, hồ sơ sổ sách, Kiểm tra nội bộ, dự giờ…

- Ứng dụng CNTT vào quản lý nhà trường và dạy học. Trong năm ít nhất có 10 tiết dạy có ứng dụng CNTT.

- Phân công nhiệm vụ cho CB – GV – NV một cách cụ thể, rõ ràng.

- 100% giáo viên tham gia bồi dưỡng thường xuyên.

* Kiểm tra nội bộ:

* Nội dung :

 - Thực hiện công tác tự kiểm tra của trường theo đúng Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 04/12/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục.

- Thực hiện 03 công khai và 04 kiểm tra tại đơn vị như sau:

+ Công khai chất lượng, kết quả công tác GD&ĐT.

+ Công khai các điều kiện về CSVC và đội ngũ giáo viên nhà trường.

+ Công khai các nguồn thu và chi tài chính.

+ Kiểm tra việc sử dụng các nguồn ngân sách.

+ Kiểm tra thu và sử dụng các khoản đóng góp phục vụ cho cá nhân học sinh như BHYT, BHTN… 

+ Kiểm tra các khoản đóng góp cho nhà trường.

+ Kiểm tra việc thực hiện trường học thân thiện học sinh tích cực.

+ Kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và trường học đạt chuẩn văn hoá.

+ Kiểm tra việc dạy và học của giáo viên và học sinh.  

+ Kiểm tra việc “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

* Chỉ tiêu :

- Kiểm tra các chuyên đề: 100% CB, GV, NV

- 100% các tổ chuyên môn đều được BGH dự sinh hoạt tổ chuyên môn ít nhất 2 lần/năm.

- Kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, khiếu nại tố cáo và xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

- 100% giáo viên được BGH kiểm tra bài soạn, sổ sách thường xuyên hoặc đột xuất thông qua dự giờ thăm lớp, tăng cường dự giờ GV có tay nghề trung bình.

- Kiểm tra việc thực hiện “2 không”; “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, việc "Xây dựng trường học xây dựng “Môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường”;

- Kiểm tra thăm lớp đối với mỗi lớp ít nhất 01 lần/ HK (02 lần/ năm học).

 * Biện pháp :

 - Căn cứ vào những yêu cầu quy định của ngành đã chỉ đạo, các chỉ tiêu của Sở GD-ĐT và của Phòng GD-ĐT để lập chương trình, kế hoạch, lịch công tác cụ thể, xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ và thực hiện đúng kế hoạch kiểm tra, lưu hồ sơ theo quy định.

- Tăng cường công tác kiểm tra đột xuất để phát hiện và uốn nắn kịp thời trong việc thực hiện quy chế chuyên môn.

- Cập nhật kịp thời các loại hồ sơ sổ sách và thực hiện đầy đủ chế độ thông tin báo cáo về công tác thanh kiểm tra.

- Vận dụng tốt 03 biện pháp quản lí bằng kế hoạch, bằng pháp chế, bằng thi đua để phát huy trí tuệ và sức lực của hội đồng sư phạm nhằm nâng cao hiệu quả quản lí.

* Kiểm tra chuyên đề:

- Kiểm tra kĩ năng viết của giáo viên học sinh. Nếp giữ sách vở, đồ dùng học tập.

- Nề nếp học tập, chào khách, phát biểu, sử dụng bảng con, ra về.

- Công tác chống lưu ban bỏ học.

- Giữ vệ sinh cá nhân, vệ sinh chung.

- Kiểm tra việc dạy buổi chiều.

-100% các tổ chuyên môn được BGH dự sinh hoạt tổ ít nhất 2 lần/ năm, tăng cường dự nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn các khối.

-Kiểm tra đột xuất bài soạn của giáo viên trên lớp.

-Kiểm tra dự giờ giáo viên mới, đảm bảo 100% giáo viên đều được BGH dự giờ, tối thiểu dự mỗi giáo viên 02 tiết/ cả năm.

-100% các tổ và giáo viên đều được kiểm tra hồ sơ sổ sách theo qui định.

b) Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí: Bồi dưỡng giáo viên…

            * Nội dung :

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện cho CB, GV tham gia tự học tập bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao tay nghề, quan tâm đến việc rèn kỹ năng viết của GV và HS..

- Thực hiện tốt công tác phân loại đánh giá đội ngũ CB, GV để rà soát các đối tượng tuy đạt chuẩn hoặc trên chuẩn nhưng không đủ năng lực giảng dạy hoặc thiếu phẩm chất đạo đức, thiếu tinh thần trách nhiệm, thiếu ý thức tổ chức kỷ luật, tham mưu với Phòng GD&ĐT kiểm tra việc sàng lọc, tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

- Các tổ chuyên môn tập trung vào nội dung “Dạy học theo hướng phân hoá đối tượng học sinh” và “Tự chủ trong chuyên môn” để tổ chức các chuyên đề, hội thảo cấp trường, trong các lần sinh hoạt chuyên môn cần phải nghiên cứu thêm qua sách, báo, tài liệu chuyên san giáo dục, thế giới trong ta, đồng thời có các tiết thao giảng mẫu để tổ viên đóng góp ý kiến, rút kinh nghiệm đi đến thống nhất trong giảng dạy đồng thời có ý thức tự học tự bồi để nâng cao tay nghề, tự nghiên cứu tìm hiểu thêm qua việc tra cứu thêm ở trên mạng internet.

- Việc soạn kế hoạch bài học: Đổi mới cách soạn giảng theo phương châm “Dạy học phân hoá đối tượng học sinh”.

- Nghiên cứu kĩ nội dung chuẩn kiến thức mới, SGK, tham khảo SGV, làm và sử dụng ĐDDH để cụ thể hoá nội dung kiến thức cần truyền đạt.

- Dự hội thảo và làm theo chuyên đề của Phòng, của cụm; tổ chức chuyên đề trường, thực hiện theo chuyên đề.

- Tổ chức rèn chữ viết cho tất cả giáo viên dạy lớp; giáo viên chuyên theo phạm vi tổ.

- Tổ chức tốt các buổi sinh hoạt tổ để giúp giáo viên nâng cao chất lượng dạy học. Mỗi tổ sinh hoạt chuyên môn vào ngày thứ sáu, mỗi tháng họp 2 lần, bám sát chuẩn kiến thức kĩ năng thảo luận sâu nội dung kiến thức truyền tải, phương pháp giảng dạy.

- Giới thiệu các chuyên san giáo dục tiểu học để giáo viên nghiên cứu và học hỏi.

- Sử dụng tài liệu tự chủ trong giảng dạy. Tiếp tục vận dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” vào các môn học TN-XH lớp 1, 2, 3 và Khoa học lớp 4, 5.

- Trong học kì I, BGH dự giờ tất cả giáo viên dạy các lớp  để có cơ sở xếp loại tay nghề giáo viên. 

 - Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi theo Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên; tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi theo Thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26/11/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

- Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng một cách toàn diện để nâng cao năng lực quản lí, trình độ chính trị, năng lực chuyên môn của cán bộ, giáo viên, nhân viên theo Chỉ thị của ban Bí thư TW Đảng.

- Triển khai kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ theo hướng chuẩn hóa và trên chuẩn nhằm phát huy hiệu quả giảng dạy.

* Chỉ tiêu:

100% Cán bộ quản lý đạt trình độ Đại học sư phạm và đạt trình độ lí luận chính trị theo quy định.

- Có GV đạt Sáng kiến kinh nghiệm cấp Thành phố.

-  Giáo viên ứng dụng CNTT vào giảng dạy một cách có hiệu quả.

- Có ít nhất 90% giáo viên được xếp loại khá, giỏi về bồi dưỡng thường xuyên, trong đó có ít nhất 30% giáo viên được xếp loại giỏi về bồi dưỡng thường xuyên, không có giáo viên không hoàn thành kế hoạch.

- Có ít nhất 70% giáo viên đạt loại khá trở lên, trong đó có ít nhất 25% giáo viên đạt loại xuất sắc theo quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học;

- Có ít nhất 60% giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, trong đó ít nhất 50% giáo viên đạt danh hiệu dạy giỏi cấp thành phố trở lên; không có giáo viên yếu kém về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Các tổ chuyên môn tổ chức dự giờ thăm lớp đồng nghiệp trao đổi kinh nghiệm giảng dạy. BGH kiểm tra từng giáo viên ít nhất là 02 lần/ năm.

      * Biện pháp:

- Có sự thống nhất xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên từ trường đến mỗi cá nhân giáo viên theo hướng dẫn và tổ chức đánh giá nghiêm túc.

- Tham mưu PGD tạo điều kiện CB,GV,CNV dự học các lớp cao đẳng, đại học, trung cấp các lớp năng khiếu để nâng cao tay nghề, cải tiến phương pháp tập huấn các chuyên đề và sử dụng trang thiết bị dạy học.

- Tiếp tục quan tâm đánh giá năng lực theo Chuẩn hiệu trưởng (TT 14/2018/TT- BGDĐT), Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học (TT 20/2018/TT-BGDĐT); bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới quản lý chỉ đạo và trong đổi mới phương pháp dạy học.

- Triển khai công tác bồi dưỡng giáo viên theo Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học (ban hành theo Thông tư số 32/2011/TT- BGDĐT ngày 08/8/2011) và Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học (ban hành theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012).

- Quan tâm bồi dưỡng nâng cao tay nghề GV, ổn định công tác nhân sự theo nguyên tắc quản lí như sắp xếp lớp học, bố trí nhân sự phải đồng đều, người có kinh nghiệm xen kẽ người thiếu kinh nghiệm. Phân công công việc cho đội ngũ phải phù hợp với sở trường, năng lực của từng người.

- Quán triệt trong đội ngũ giáo viên tinh thần tự học tự bồi nâng cao tay nghề đồng thời quan tâm tìm hiểu các qui trình HD điều kiện dự thi theo thông tư số 21/2010/TT-BGD ĐT ngày 20 tháng 7 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường

xuyên.

- Đẩy mạnh vai trò quản lí điều hành của Hiệu trưởng, hiệu phó chuyên môn, tổ trưởng chuyên môn, thường xuyên có kế hoạch thăm lớp dự giờ cũng

như tổ chức các chuyên đề tổ, trường các khối lớp 1 - > 5 và công tác kiểm tra  nội bộ.

- Toàn thể CB,GV tham gia tự học theo cá nhân hoặc học theo tổ nhóm chuyên môn hay toàn trường đối với công tác bồi dưỡng thường xuyên như  thao giảng, thảo luận, đọc thêm sách báo, xem đài, tham khảo tài liệu, nghiên cứu tra khảo trên mạng internet .vv...

- Tổ chức đôi bạn tay nghề, giáo viên cũ kèm cặp giáo viên mới, giáo viên khá giỏi hỗ trợ cho giáo viên trung bình.

- BGH quan tâm bồi dưỡng cho giáo viên mới ra trường, đồng thời có hướng bồi dưỡng GV giỏi để làm nòng cốt cho tổ khối chuyên môn và cả trường.

- Đẩy mạnh công tác thăm lớp dự giờ, đặc biệt quan tâm lưu ý đến việc rèn kỹ năng viết của GV và HS.

- Chỉ đạo và vận động giáo viên dự giờ ở tất cả các khối lớp từ 1 đến 5 để tự bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho bản thân có khả năng thích nghi giảng dạy tất cả các khối lớp.

II. PCGDTH-XMC, điểm định chất lượng giáo dục, trường đạt chuẩn quốc

1. PCGDTH-XMC

* PCGD/TH :

* Nội dung :

- Đẩy mạnh công tác PCGD/TH nâng cao tỷ lệ để đạt được chuẩn PCGD/TH đúng độ tuổi năm 2018 theo Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/03/2014 Nghị định chính phủ về phổ cập giáo dục xóa mù chữ.

- Tăng cường công tác chống bỏ học và giảm tối đa học sinh lưu ban.

* Chỉ tiêu :

- Cố gắng phấn đấu đạt các chuẩn PC-CMC năm 2019

- Cố gắng phấn đấu giữ vững tỷ lệ đạt chuẩn độ tuổi 11.

- Tỷ lệ HTCT TH ở độ tuổi 11 – 14 tăng ít nhất 1% so với năm trước.         

* Biện pháp :

- Tham mưu và phối hợp với cấp Ủy, Chính quyền, ban khóm, các tổ chức đoàn thể tích cực vận động học sinh ra lớp.

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra đôn đốc số lượng học sinh đông đủ và đẩy mạnh công tác giảng dạy có chất lượng.

|* PCGD/TH đúng độ tuổi :

* Nội dung :

- Tiếp tục thực hiện tốt đề án PCGD/TH đúng độ tuổi vào năm 2019 theo Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/03/2014 Nghị định chính phủ về phổ cập giáo dục xóa mù chữ.

- Thực hiện báo cáo tổng kết thực hiện công tác PCGDTH/ĐĐT.

- Nâng cao chất lượng giảng dạy ở các lớp chính qui để hạn chế tối đa không còn học sinh lưu ban - bỏ học ngay từng năm học để tiến tới đạt chuẩn PCGD đúng độ tuổi một cách tự nhiên.

* Chỉ tiêu :

- Phấn đấu cuối năm học 2019 – 2020 học sinh hoàn thành chương trình lớp học 98%.

- Học sinh hoàn thành chương trình bậc tiểu học từ 100%.

- Duy trì sĩ số cố gắng phấn đấu 99% trở lên.

* Biện  pháp :

- Làm tốt công tác vận động học sinh đến đến trường kiên quyết không để học sinh bỏ học nửa chừng.

- Tăng cường công tác kiểm tra thăm lớp dự giờ thường xuyên liên tục.

- Đẩy mạnh thực hiện tốt công tác cải tiến phương pháp giảng dạy.

- Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng nâng chất lượng học sinh, phụ đạo học sinh chưa hoàn thành, để học sinh không chán nản bỏ học nửa chừng và lưu ban.

 - Đổi mới việc nhận xét đánh giá HS theo hướng dẫn thông tư 22 của Bộ giáo dục đào tạo.

- Đôn đốc CB, GV có ý thức tự học, tự bồi để nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, tay nghề, giảng dạy tốt, gây hứng thú cho học sinh học tập.

2. Kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

- Năm học 2019-2020 tiếp tục bám sát các chỉ tiêu xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia (mức độ 1) chất lượng kiểm định (cấp độ 2)

III. Hoạt động đoàn thể

            1. Công đoàn: (Nội dung, chỉ tiêu, biện pháp)

* Nội dung :

- Vận động công đoàn viên thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”; “Thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí và các biểu hiện tiêu cực”.

- Vận động Công đoàn viên, giáo viên thực hiện tốt công tác dạy và học theo tài liệu tập huấn, sách hướng dẫn chuẩn kiến thức kĩ năng, tích hợp, giáo dục kĩ năng và sử dụng tiết kiệm năng lượng và hiệu quả.

- Phối kết hợp với BGH, chi đoàn để thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch, các hoạt động phong trào thông qua các cuộc họp liên tịch và thể hiện qua hội nghị công chức đầu năm học, làm cơ sở vận động, tuyên truyền đôn đốc công đoàn viên tham gia thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch, phong trào của nhà trường đề ra.

- Vận động công đoàn viên thực hiện tốt quy chế dân chủ, thực hiện tốt khối đoàn kết nội bộ, phấn đấu xây dựng công đoàn vững mạnh, trường học văn hóa và xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

* Chỉ tiêu :

- Đơn vị đăng ký thi đua như sau :

+Trường đạt danh hiệu trường:  Lao động xuất sắc

+ Chiến sĩ thi đua cơ sở :                      6

+ Lao động tiên tiến:                             54

+ Không có giáo viên không hoàn thành nhiệm vụ.

+ Viết SKKN cấp trường:                      46

+ ĐDDH cấp trường:                              05

- Công đoàn đạt vững mạnh xuất sắc, giới thiệu cho Đảng ít nhất  01 công đoàn viên ưu tú để xem xét phát triển Đảng.

* Biện pháp :

- Thực hiện giám sát đầy đủ mọi chế độ chính sách cho công đoàn viên, chăm lo hỗ trợ đời sống cho CB, GV, CNV cả về vật chất lẫn tinh thần để CB, GV, NV phấn khởi, an tâm công tác hoàn thành nhiệm vụ.

- Phối hợp với BGH có kế hoạch đẩy mạnh công tác cải tiến phương pháp giảng dạy, bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho GV.

- Vận động CB, GV, CNV thực hiện tốt KHHGĐ.

- Phát triển và kết nạp vào công Đoàn.

- Giới thiệu công đoàn viên xuất sắc để xem xét phát triển Đảng.

- Kết hợp BGH vận động CB, GV, NV thực hiện tốt các văn bản chỉ thị của Đảng, Nhà nước và của ngành.

- Vận động Công đoàn viên là giáo viên tăng cường thăm lớp, dự giờ trao đổi rút kinh nghiệm, thường xuyên đối với công tác đổi mới phương pháp giảng dạy và đăng ký giáo viên dạy giỏi cấp trường, chuẩn bị nguồn giáo viên dự  thi cấp TP và cấp Tỉnh.

- Phối kết hợp với chi bộ, BGH, Chi đoàn thường xuyên kiểm tra đôn đốc, sơ tổng kết việc “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí và các biểu hiện tiêu cực”; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và nhiệm vụ chung của năm học.

            2. Đoàn – Đội: (Nội dung, chỉ tiêu, biện pháp)

2.1 Đoàn

* Nội dung :

- Phát triển mạnh mẽ phong trào “ Thi đua tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc” với trọng tâm là tăng cường hỗ trợ, nâng chất lượng thi đua học tập và tình nguyện xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.

- Giáo dục Đoàn viên sống  có ý tưởng có tinh thần cầu tiến, ý thức trách nhiệm công dân đoàn kết phấn đấu vì lợi ích chung. Giáo dục tính chăm ngoan, hiếu thảo cho học sinh. Gia đình Đoàn viên đạt chuẩn gia đình văn hóa.

- Chi Đoàn kết hợp với Đội tìm hiểu về lý tưởng cộng sản chí khí cách mạng, nhằm tôn vinh truyền thống của Đoàn, tuyên truyền phong trào học sinh, sinh viên Việt Nam …. Vào các ngày truyền thống của Đoàn, Đội và các ngày lễ lớn trong năm để giáo dục truyền thống đoàn kết đấu tranh bất khuất của dân tộc Việt Nam, truyền thống hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam, truyền thống vẻ vang của Đảng của địa phương cho đoàn viên giáo viên giúp nâng cao lòng tự hào, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng.

- Giáo dục cách mạng: Phối hợp với Đội , Ban HĐNGLL tổ chức sinh hoạt tài liệu, các trò chơi vận động, đố vui, viết bài dự thi về các chủ điểm mà trường hay ngành  phát động , để giáo dục thanh niên thực hiện vận động “tuổi trẻ xung kích tình nguyện giữ TTATGT, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho ĐV.

- Đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng trong đoàn viên thanh niên, qua đó nâng cao lòng yêu nghề, mến trẻ, tinh thần hăng say tự giác học tập và soạn giảng tốt.

- Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí và các biểu hiện tiêu cực”; xây dựng “trường học thân thiện, học sinh tích cực” và nhiệm vụ chung của năm học.

- Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn và chất lượng Đoàn viên.

- Củng cố và xây dựng chi đoàn đạt Chi đoàn xuất sắc.

* Chỉ tiêu :

- 100% Đoàn viên thanh niên thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”; “Thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí và các biểu hiện tiêu cực” và tích cực “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- 100% Đoàn viên đăng ký đạt danh hiệu Đoàn viên XHCN.

- Chi đoàn đạt chi đoàn xuất sắc, giới thiệu cho Đảng ít nhất  01 đoàn viên ưu tú để xem xét phát triển Đảng.

* Biện pháp :

- Tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng đối với chi đoàn.

- Chi đoàn thường xuyên phối hợp với chuyên môn, cũng như độc lập tổ chức thăm lớp dự giờ, góp ý xây dựng giúp đỡ nhau cùng tiến bộ trong chuyên môn cũng như các hoạt động của nhà trường về đổi mới phương pháp dạy học, tích hợp, giáo dục kĩ năng sống và sử dụng tiết kiệm năng lượng có hiệu quả.

- Phối kết hợp với chi bộ, BGH, Công đoàn thường xuyên kiểm tra đôn đốc, sơ tổng kết rút kinh nghiệm việc “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí” và “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- Mỗi đoàn viên phải là một tấm gương sáng cho học sinh noi theo làm tốt công tác chủ nhiệm.

- Mỗi đoàn viên phải tham gia tốt các phong trào và các hoạt động, chấp hành tốt chủ trương, kế hoạch của trường, của địa phương của ngành.

2.2 Đội

* Nội dung :

- Kết hợp HĐNGLL thực hiện theo chủ đề tháng 9 “Mái trường thân yêu của em”, chủ đề tháng 10 “Vòng tay bè bạn”, chủ đề tháng 11 “Biết ơn thầy giáo, cô giáo”, chủ đề tháng 12 “Uống nước nhớ nguồn”, chủ đề tháng 01 “Ngày Tết quê em”, chủ đề tháng 02 “Em yêu Tổ quốc Việt Nam”; chủ đề tháng 03 “Yêu quí mẹ và cô giáo”, chủ đề tháng 04 “Hòa bình và hữu nghị”, chủ đề tháng 05 “Bác Hồ kính yêu”.

- Tuyên truyền, giáo dục thiếu nhi về truyền thống, lịch sử dân tộc, lòng yêu quê hương, đất nước thông qua các hình thức: Tham gia hội diễn văn nghệ, sinh hoạt ý nghĩa các ngày lễ lớn, hội trại, các hoạt động về nguồn, các cuộc thi tìm hiểu lịch sử….

- Vận động thiếu nhi tham gia các phong trào thi đua thông qua các buổi sinh hoạt dưới cờ, tham gia các diễn đàn “Thiếu nhi Việt Nam – Vâng lời Bác dạy”, “Tự hào truyền thống Đội ta”, “Yêu Sao, yêu Đội”… Nhằm khơi dậy trong thiếu nhi niềm tự hào về truyền thống của Đội TNTP Hồ Chí Minh.

 - Tiếp tục tham gia phong trào “Uống nước nhớ nguồn”, Hướng dẫn thiếu nhi tích cực tham gia công tác “Trần Quốc Toản”, tổ chức các em thăm hỏi, tặng quà và giúp đỡ các gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh liệt sĩ, thăm viếng, tu sửa, làm sạch nghĩa trang, di tích lịch sử địa phương; Tích cực tham gia phong trào “Kế hoạch nhỏ”.

 - Tiếp tục triển khai phong trào “Nói lời hay – Làm việc tốt” nhằm giáo dục đạo đức hy sinh, lòng dũng cảm, khả năng giao tiếp, ứng xử và nâng cao ý thức kỷ luật cho thiếu nhi, biết vâng lời người lớn, lễ phép với ông bà; không nói tục, chửi bậy, nhặt của rơi trả lại cho người mất; tạo môi trường văn hóa, giúp thiếu nhi hình thành các giá trị nhân cách tốt đẹp, bồi dưỡng ước mơ, khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

- Đa dạng hóa các hình thức giáo dục của Đội thông qua các hoạt động tuyên truyền măng non, phát thanh học đường, báo tường, báo Đội…nhằm góp phần tạo ra cho các em một kĩ năng giao tiếp, mạnh dạn phát biểu trước tập thể, xây dựng thói quen “Tự quản”.

- Vận động đội viên, nhi đồng tham gia các hình thức thi đua học tập, phong trào “Vượt khó, giúp bạn vượt khó học tốt”, “Đôi bạn cùng tiến”, hoa điểm 10…

- Hướng dẫn đội viên, sao nhi và học sinh học tập, sinh hoạt theo các chủ đ, các hoạt động GDNGLL và 5 điều Bác Hồ dạy.

- Giáo dục cho các em có phong cách sinh hoạt mẫu mực của người Đội viên và sao nhi đồng.

- Giáo dục cho học sinh biết “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; cũng như nhiệm vụ chung của năm học.

* Chỉ tiêu :

- Liên, chi đội đạt vững mạnh.

- 70% Đội viên đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ.

- 100% Đội viên đều mang khăn quàng.

- 100% Đội viên học bài và làm bài đầy đủ.

- 100% Đội viên, sao nhi thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng,tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;  tích cực tham gia vào việc “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- Kết nạp 95% Đội viên mới.

- Kết nạp 70% sao nhi đồng.

* Biện pháp :

- Thành lập các nhóm học tập để các em có điều kiện giúp đỡ lẫn nhau trong học tập.

- Xây dựng nề nếp, mang khăn quàng trực nhật vệ sinh trường lớp, đi học đúng giờ, học bài và làm bài đầy đủ, thực hiện tốt khâu truy bài đầu giờ, biết dạ thưa đầu câu và chào hỏi thầy cô cũng như khách đến trường.

- Thành lập đội cờ đỏ, tăng cường công tác trực nhật và kiểm tra tư cách đội viên.

- Thực hiện đầy đủ các buổi sinh hoạt Đội, sinh hoạt sao nhi, sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt chủ nhiệm phát thanh giữa giờ các câu chuyện về Bác Hồ, cảnh quan sư phạm, tấm gương các thầy cô giáo để tuyên truyền và giáo dục cho các em.

- Nêu gương người tốt việc tốt để các em noi theo và khuyến khích ngày càng có nhiều em làm tốt hơn.

- Củng cố lại BCH Liên; Chi đội và hồ sơ công tác Đội một cách đầy đủ.

- Tổ chức các chuyên đề hái hoa dân chủ và các hoạt động GD NGLL để tạo không khí vừa học, vừa phấn khởi vui chơi cho học sinh.

            3. Ban đại diện CMHS: (Nội dung, chỉ tiêu, biện pháp)

* Nội dung :

- Củng cố và bổ sung thêm nhân sự vào Ban đại diện CMHS của các khối lớp và của trường.

- Tham mưu và phối hợp với Ban ĐDCMHS. Trong các mặt công tác vận động học sinh, vận động xã hội hóa giáo dục để có sự hỗ trợ về CSVC giúp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường và nhà trường có cảnh quan sư phạm khang trang và có điều kiện tham gia các hoạt động phong trào của địa phương và của ngành.

- Đẩy mạnh hoạt động của Ban ĐDCMHS đều khắp ở các thành viên.

- Phối kết hợp đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục để “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

* Chỉ tiêu :

- Phối hợp với nhà trường vận động 100% học sinh trong độ tuổi đi học đến trường, kiên quyết không để học sinh bỏ học nửa chừng.

- Vận động tốt công tác xã hội hóa giáo dục, từng bước “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

- Trong năm tiến hành họp đầu năm học, sơ tổng kết theo từng học kì, năm học khi có yêu cầu đột xuất.

* Biện pháp :

-  Ngay từ đầu năm học nhà trường cũng như các khối lớp có kế hoạch tổ chức các cuộc họp với Ban ĐDCMHS để củng cố các tổ đại diện CMHS ở các khối lớp để làm cơ sở củng cố và bổ sung thêm nhân sự của Ban ĐDCMHS của trường.

- Thường xuyên tổ chức các cuộc họp giữa GVCN của trường với PHHS của từng lớp theo định kỳ như: đầu năm học; CHKI; CHKII; hoặc theo yêu cầu đột xuất.

- Công khai kế hoạch, chủ trương, chính sách của trường, của địa phương, của ngành, của Đảng và Nhà nước để Ban ĐDCMHS nắm và hiểu rõ, từ đó sẽ phối hợp tốt với nhà trường trong các mặt hoạt động, cũng như có kế hoạch hỗ trợ cùng nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ năm học học 2018  - 2019 và các năm học tiếp theo.

D. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU CỦA TRƯỜNG:

1- Phát triển giáo dục:

Tổng số học sinh 1218/599

Huy động học sinh 6 đến 7 tuổi vào lớp 1 đạt tỉ lệ 100%.

2- Chất lượng giáo dục:

2.1 Chỉ tiêu :

- Học sinh hoàn thành chương trình lớp học 98 % trở lên.

- Học sinh hoàn thành chương trình bậc tiểu học TL 100%.

- Bàn giao học sinh lớp 5 lên lớp 6 là 100%.

- Hiệu quả đào tạo: 95%

- Học sinh lưu ban dưới  2 %.

- Học sinh bỏ học dưới  1%.

2.2-Năng lực

- Tốt: 966 HS          TL: 79,31%

- Đạt: 252 HS           TL: 20,69 %

- Cần cố gắng: 0

2.3-Phẩm chất:

- Tốt: 998 HS          TL:  81.93 %

- Đạt: 220 HS           TL: 18.07%

- Cần cố gắng: 0

- 100% học sinh chấp hành tốt luật giao thông đường bộ.

- Học sinh từ khối 2 - 5 thuộc và hát đúng bài Quốc ca. Khối 1 sang  HKII thuộc bài Quốc ca

3/Phong trào :

a- Học sinh:

- Học sinh  “Viết đúng, viết đẹp” cấp trường: 152 HS

- - Học sinh đạt giải tài năng tiếng Anh cấp trường: 11 HS

- Học sinh đạt giải tài năng tiếng Anh cấp thành phố: 5 HS

- Học sinh đạt giải tài năng tiếng Anh cấp tỉnh: 2 HS

- Tin học trẻ không chuyên cấp trường : 20 HS

- Tin học trẻ không chuyên cấp thành phố: 6 HS

- Tin học trẻ không chuyên cấp tỉnh: 1 HS

- Tin học trẻ không chuyên cấp quốc gia: 1 HS

b-Giáo viên dạy giỏi:

- Giáo viên dạy giỏi cấp trường              : 43

- Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường  : 34

c-Giáo viên viết chữ đẹp:

- Cấp trường:  44

           d-Sáng kiến kinh nghiệm:  46 đề tài

- Khối 1: 09                                    - Khối 4: 08                           

- Khối 2: 09                                     - Khối 5: 08                          

- Khối 3: 08                                   - Văn phòng: 04

e-Đồ dùng dạy học: 05 sản phẩm

- Khối 1: 01                                               - Khối 4:  01

- Khối 2: 01                                                - Khối 5: 01  

- Khối 3: 01                                                

4/ Công tác thanh kiểm tra:

-Kiểm tra kĩ năng viết của giáo viên học sinh. Nếp giữ sách vở, đồ dùng học tập.

-Nề nếp học tập, chào khách, phát biểu, sử dụng bảng con, ra về.

-Giữ vệ sinh cá nhân, vệ sinh chung.

- Kiểm tra việc dạy buổi chiều

-100% các tổ chuyên môn được BGH dự sinh hoạt tổ ít nhất 2 lần/ năm, tăng cường dự nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn các khối.

-Kiểm tra dự giờ giáo viên mới, đảm bảo 100% giáo viên đều được BGH dự giờ, tối thiểu dự mỗi giáo viên 2 tiết/ cả năm.

-100% giáo viên đều được kiểm tra hồ sơ sổ sách và kiểm tra đột xuất bài soạn của giáo viên trên lớp

 

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT;

- Lưu: VT.

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

DUYỆT CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TÀO

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Năm học 2019-2020

 

Thời gian

CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

 

Tháng 8/2019

 

- Tuyên truyền ý nghĩa ngày Cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2/9

- Thực hiện tốt kế hoạch “tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục”

- Niêm yết các loại danh sách lớp, kiểm tar lại lại, kết quả kiểm tra lại…

- Họp Hội đồng trường, dự kiến phân công nhân sự chuẩn bị năm học mới.

- Tổ chức bàn giao học sinh lớp 5 lên 6;

- Tựu trường 19/8/2019 - Giáo viên nhận lớp bàn giao HS lên lớp mới.

- Tuần thực học 26/8/2019

- Họp PHHS các khối lớp, bầu ra Ban ĐD.CMHS từng lớp.

- Dự thảo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 9/2019.  

 

Tháng 9/2019

 

- Thực hiện đề tháng 9 “Mái trường thân yêu của em”.

- Tổ chức lễ khai giảng năm học. Báo cáo số liệu đầu năm. Báo cáo khai giảng.

- Phân công, phân nhiệm chính thức và ra quyết định công nhận.

- Duyệt kế hoạch các bộ phận và kí duyệt các loại hồ sơ, ấn chỉ đầu năm.

- Dự giờ thăm lớp theo kế hoạch. Triển khai kế hoạch kiểm tra nội bộ và lập kế hoạch tổ chức chuyên đề Tổ, Trường định hướng về thực hiện soạn giảng theo hướng phân hóa đối tượng HS; đề ra phương pháp dạy học theo hướng mới và giúp giáo viên mới chuyển khối, mới về hình thành phương pháp dạy học.

- Chuẩn bị tổ chức Hội nghị CBCC kết hợp ký kết giao ước thi đua và thực hiện nhiệm vụ năm học, cuộc vận động hai không với 4 nội dung.

- Lập kế hoạch chính thức năm học.

- Thực hiện công tác PCGD TH theo quy định của Ngành.

- Tổ chức dạy tin học tự chọn cho học sinh khối 3, 4, 5

- Sơ kết đề tháng 9 “Mái trường thân yêu của em”, chủ đề tháng 10 “Vòng tay bè bạn”

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục tháng “An toàn giao thông”, Tiểu sử Nguyễn Huệ, tổ chức ngày tết Trung thu.

- Báo cáo công tác tháng 9 và lên kế hoạch thực hiện tháng 10/2019.

 

Tháng 10/2019

 

- Sơ kết đề tháng 9 “Mái trường thân yêu của em”, thực hiện chủ đề tháng 10 “Vòng tay bè bạn”

- Tiếp tục tổ chức các chuyên đề của Tổ, Trường theo kế hoạch.

- Khảo sát đối tượng HS có hoàn cảnh khó khăn và học sinh lớp 1 (tuần 8)

- Kiểm tra kế hoạch dạy học của giáo viên.

- Lên kế hoạch tổ chức phụ đạo học sinh chưa theo kịp chương trình các khối lớp.

- Tổ chức kiểm tra định kỳ lần 1 cho học sinh khối 4 và khối 5 (Môn Toán và Tiếng Việt).

- Dự giờ và tổ chức kiểm tra theo kế hoạch.

- Rà soát công tác tự đánh giá trường học theo Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT và Báo cáo tự đánh giá theo HD mới.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thi GVDG cấp trường.

- Báo cáo công tác tháng 10 và lên kế hoạch thực hiện tháng 11/2019

Tháng 11/2019

- Đầu tháng phối hợp các đoàn thể chuẩn bị lên KH tổ chức các hoạt động vui chơi, thể thao chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11.

- Lập kế hoạch tổ chức văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân.

- Sơ kết chủ đề tháng 10; chuyển sang chủ đề tháng 11 “Biết ơn thầy giáo, cô giáo”.

- Báo cáo công tác kiểm tra của trường.

- Tổ chức Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Soạn, duyệt đề KT cuối kì I.

- Tổ chức thi GVDG cấp trường.

- Báo cáo công tác tháng 11 và lên kế hoạch thực hiện tháng 12/2019

Tháng 12/2019

- Sơ kết chủ đề tháng 11; thực hiện chủ đề tháng 12 “Uống nước nhớ nguồn”

- Tổ chức phong trào hội giảng cấp trường theo TT 21.

- Tổ chức các chuyên đề cấp trường.

- Tổ chức kiểm tra cuối HKI, Thống kê chất lượng. Báo cáo sơ kết HKI

- Báo cáo công tác tháng 12/2019 và lên kế hoạch thực hiện tháng 01/2020.

Tháng 01/2020

- Báo cáo sơ kết HKI năm học 2019-2020.

-  Sơ kết chủ đề tháng 12; thực hiện chủ đề tháng 01“Ngày Tết quê em”.

- Tổ chức văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân.

- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

Tháng 02/2020

- Thực hiện vui xuân không quên bạn nghèo.

-  Sơ kết chủ đề tháng 01; thực hiện chủ đề tháng 02 “Em yêu Tổ quốc Việt Nam”.

- Kiểm tra nếp chuyên cần trước và sau tết Nguyên đán.

- Tổ chức trực tết Nguyên đán theo quy định.

- Báo cáo số liệu chuyên cần về Phòng GD&ĐT trước và sau tết.

- Báo cáo công tác tháng 02/2020 và lên kế hoạch hoạt động tháng 3/2020.

Tháng 03/2020

-  Sơ kết chủ đề tháng 02; thực hiện chủ đề tháng 03 “Yêu quí mẹ và cô giáo”.

- Sinh hoạt và tổ chức các hoạt động kỉ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8/3.

- Lập kế hoạch phát triển năm học 2020-2021

- Xét đơn thuyên chuyển (nếu có)

- Tổ chức thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường

- Tổ chức thi “ Viết đúng – viết đẹp” cấp trường

- Khảo sát KNV của GV

- Báo cáo công tác tháng 03/2020 và lên kế hoạch hoạt động tháng 04/2020

Tháng 04/2020

- Sinh hoạt ý nghĩa ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng 30/4 thống nhất đất nước.

-  Sơ kết chủ đề tháng 03; thực hiện chủ đề tháng 04 “Hòa bình và hữu nghị”.

- Duyệt đề KT cuối kì II.

- Chuẩn bị các loại hồ sơ của học sinh lớp 5.

- Báo cáo công tác tháng 04 và lên kế hoạch hoạt động tháng 05/2020.

Tháng 05/2020

- Tuyên truyền ý nghĩa ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

-  Sơ kết chủ đề tháng 04; thực hiện chủ đề tháng 05 “Bác Hồ kính yêu”.

- Ôn tập cho học sinh chuẩn bị KTĐK.

- Tổ chức kiểm tra cuối học kỳ II.

- Chuẩn bị các loại hồ sơ tổng kết chất lượng dạy - hoc.

- Tổng kết đánh giá CB-VC.

- Xét thi đua gửi hồ sơ về PGDĐT.

- Báo cáo tổng kết năm học 2019-2020

Tháng 06/2020

- Hoàn tất các loại hồ sơ học sinh lớp 5 HTCT.TH chuẩn bị bàn giao lên lớp 6.

- Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, bồi dưỡng hè.

- Tổ chức các hoạt động hè theo kế hoạch và thực hiện tốt kế hoạch ngày Quốc tế thiếu nhi.

- Triển khai công tác sửa chữa cơ sở vật chất hè 2020.

- Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng hè theo quy định.

Tháng 07/2020

- Tuyên truyền ý nghĩa ngày thương binh liệt sĩ 27/7

- Dự các lớp bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, Chính trị, Pháp luật…

- Tổ chức phụ đạo học sinh chưa hoàn thành trong hè

- Kết hợp với đoàn thể kiểm tra  hoạt động hè.

- Sửa chữa , chuẩn bị cơ sở vật chất năm học mới.

- Tổ chức thu nhận học sinh lớp 1

 

HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                (kí tên, đóng dấu)       

 

 

 

Kế hoạch này đã được thông qua Hội đồng trường tiểu học Nguyễn Huệ vào ngày 10 tháng 09 năm 2019.                                   

TM. HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

                                                                                                (kí và ghi họ tên)

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8
Hôm qua : 4
Tháng 08 : 139
Năm 2020 : 2.107